top of page

Conference

IMG_0506 copy.jpg

การประชุมนานาชาติ ธรรมาภิบาลเมืองและสังคมเครือข่าย กรณีศึกษาฝรั่งเศส ไทย ญี่ปุ่น

การประชุมนานาชาติ ธรรมาภิบาลเมืองและสังคมเครือข่าย กรณีศึกษาฝรั่งเศส ไทย ญี่ปุ่น
มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของเมืองและสังคมเครือข่าย โดยนักวิชาการและนักปฏิบัติจากสาขาต่าง ๆ จากประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนในหลายประเด็น อาทิ การเมืองนคร นโยบายเมือง
การวางแผนเมือง และ ข้อมูลเปิดด้านเมือง เป็นต้น 

USJ-4750 copy.jpg

การอภิปรายสาธารณะและนิทรรศการ มุมมองระหว่างปารีสและกรุงเทพฯ: โครงการแนวใหม่สำหรับเมืองพิเศษ

การประชุมนานาชาติ Grand Bangkok – Grand Paris: Urban Regeneration towards Inclusive Cities เวทีถกเถียงและแลกเปลี่ยนทางความคิดกับผู้บริหารเมือง นักเศรษฐศาสตร์ นักผังเมือง และสถาปนิกผังเมือง จากกรุงเทพมหานครและกรุงปารีส สองมหานครแห่งความหลากหลาย ผ่านโครงการฟื้นฟูเมือง กรุงเทพฯ 250 และ กร็องปารี (le Grand Paris Plan) ซึ่งล้วนมีพื้นที่ริมแม่น้ำเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะสร้างให้เกิดเป็นพื้นที่ทั่วถึงสำหรับทุกคน 

2 01.jpg

การบรรยายสาธารณะ คนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย

การบรรยายสาธารณะว่าด้วยอนาคตชีวิตเมือง โดยคณะนักวิจัยในโครงการวิจัยคนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย นำโดย ศ. ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ และ รศ. ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ที่จะฉายภาพอนาคตการใช้ชีวิต
ในเมือง อัดแน่น 10 ชั่วโมงเต็ม หัวข้องานวิจัยและคณะนักวิจัย

DSC_0410.jpg

ค่ำคืนแห่งความคิดที่กรุงเทพฯ: Take a Deep Breath

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาของฝรั่งเศส และ UddC ร่วมกันจัดงานค่ำคืนแห่งความคิดที่กรุงเทพฯ (Take a Deep Breath: Bangkok's Night of Ideas) ในค่ำวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563  ซึ่งถือเป็นค่ำคืนแห่งความคิดครั้งแรกในกรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ท่ามกลางวิกฤตความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ผ่านนิทรรศการสร้างความตระหนัก และเวทีปะทะสังสรรค์ทางความคิดโดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา

bottom of page