top of page

Stakeholder Engagement

“ร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ทุกภาคส่วน ต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองอย่างสมดุลและราบรื่น”

การสร้างความสมดุลของการมีส่วนได้ส่วนเสียบนพื้นที่แห่งความหลากหลาย ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเมือง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงและเข้าใจ สร้างพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น บอกข้อสนับสนุน ข้อจำกัด หรือการหารือร่วมกัน ซึ่งสามารถช่วยให้เกิดการกระตุ้นการตระหนักรู้ ลดการเกิดความขัดแย้ง มองเห็นการพัฒนาร่วม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเมืองให้เกิดขึ้นได้จริง 


UddC เข้าใจความหลากหลายของเมืองและผู้คน โดยมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการศึกษาวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม ผ่านเครื่องมือและวิธีการที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละบริบท เพื่อสร้างความเข้าใจและมองเห็นการพัฒนาร่วมกันที่จะเกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองอย่างสมดุลและราบรื่น


กระบวนการมีส่วนร่วมที่เราจัดนั้น มีตั้งแต่การหารือระดับบุคคลที่ต้องการความเชี่ยวชาญ ความลึกเชิงข้อมูล ประเด็นสำคัญ หรือหารือความร่วมมือ ไปจนถึงระดับสาธารณะที่ต้องการความเห็นจากสังคม สร้างความตระหนักรู้ และสร้างกำลังความร่วมมือจากพลเมืองต่อไป

Public Engagement

Meeting

Workshop

Interview

Event

bottom of page