top of page

​About us

logo UDDC png-02.png

เพราะเมืองคือปัญหา แต่ในขณะเดียวกันเมืองก็เป็นทางออกของการพัฒนาที่ยั่งยืน

 
เพราะเมืองประกอบด้วยกลุ่มคนที่หลากหลาย การพัฒนาจึงเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และความไม่แน่นอน


ด้วยกระบวนการวางผังแบบร่วมหารือ ผลลัพธ์ปลายทางของ UddC จึงไม่จำกัดเฉพาะแผนผังทางกายภาพ กลยุทธ์ และมาตรการด้านต่าง ๆ แต่จะขยายขอบเขตสู่การปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ของผู้คน โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจและความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างราบรื่น

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (Urban Design and Development Center -UddC)
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์เมือง (Urban strategies) ให้บริการคำปรึกษาด้านการพัฒนาเมืองแบบครบวงจร ที่ตั้งอยู่บนฐานหลักแห่งวิทยาการวางผังที่ล้ำหน้า ประกอบด้วย การมองภาพอนาคต (Foresight technic) การวางแผนแบบร่วมหารือ (Deliberative planning) และวิทยาศาสตร์การข้อมูล (Data science) เพื่อตอบสนองความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของเมืองแห่งอนาคต อันจะนำไปสู่ข้อเสนอการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

​Awards

- รางวัลชนะเลิศโครงการ Smart Cities - Clean Energy โดยกระทรวงพลังงาน ปี 2560 มอบแก่โครงการ Chula Smart City

- รางวัล Inspirational Innovator จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี 2560 มอบแก่ UddC

- รางวัล Good Practice Social Lighting โดย Lighting Urban Community Institute (LUCI) ปี 2554 มอบแก่โครงการ Art in Soi: Art-led Urban Regeneration

bottom of page