top of page

Communication and Public Relations

“การสื่อสาร คือกุญแจสำคัญสร้างการเปลี่ยนแปลงเมือง”

UddC เชื่อว่ากระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ เป็นกุญแจสำคัญของโครงการพัฒนาเมืองทุกรูปแบบ ซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มคนอันหลากหลายในเมือง อาทิ ผู้กำหนดนโยบาย เจ้าของโครงการ ชุมชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และผู้มีอิทธิพลชี้นำสังคม ฯลฯ กระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์จึงไม่เพียงช่วยสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ หากยังมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นความตระหนักเชิงบวกของสาธารณชนทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การยอมรับ การสนับสนุน และเป็นสายใยที่เชื่อมโยงเจ้าของโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน ให้ร่วมมือกันผลักดันจนโครงการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน


ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสื่อสารประชาสัมพันธ์สาธารณะทุกระดับ ทุกรูปแบบ และในทุกช่องทางการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีหลอมรวม ที่สื่อดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสาธารณชน ส่งผลให้ UddC กระตือรือร้นที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมือง ควบคู่กับการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้เรื่องเมืองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลข่าวสารเรื่องเมือง The Urbanis ภายใต้แนวคิด “เมือง+ผู้คน”

UddC ยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการกลั่นกรองและการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก นำมาสู่พัฒนาระบบฐานข้อมูลเปิดเชิงกายภาพและพื้นที่แห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ไม่เพียงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาโครงการและการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย แต่ยังช่วยเสริมพลังการสื่อสารสาธารณะด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และย่อยข้อมูลที่มหาศาลและสลับซับซ้อนให้ง่ายต่อการรับรู้ของกลุ่มคนที่หลากหลาย 


นอกจากนี้ UddC ยังเป็นพันธมิตรกับสื่อมวลชนผู้เป็นสื่อกลางระหว่าง เจ้าของโครงการ กับ ภาคประชาชน ทั้งสื่อมวลชนกระแสหลัก เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งมีประสบการณ์อันยาวนานในการสื่อสารประเด็นสาธารณะและประเด็นสังคม ยังคงมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของเมืองและประเทศ ตลอดจนสื่อออนไลน์ที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารในประเด็นเฉพาะทาง เห็นได้จากการนำเสนอข้อมูลข่าวสารโครงการโดยสื่อมวลชนหลากหลายประเภทและโอกาส รวมทั้งการอ้างอิงองค์ความรู้ของ UddC เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เรื่องเมืองอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

bottom of page