top of page

การอ่านเมืองด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ 

“ศตวรรษเมืองเป็นเรื่องของข้อมูล เพราะเมืองคือพื้นที่เก็บข้อมูลที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนที่สุด”

การอ่านเมืองด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ของเมือง เป็นเทคนิคและวิธีการทำความเข้าใจเมืองในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและศตวรรษแห่งความเป็นเมือง โครงการนี้จึงศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเมือง เพื่อทำความเข้าใจ และอ่านเมืองร่วมกับการศึกษาวิจัยประเด็นสาธารณะของเมือง รวมถึงส่งต่อการวิเคราะห์ข้อมูลสู่การออกแบบและฟื้นฟูเมืองโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ซึ่งคือความสำคัญของการขับเคลื่อนเมืองด้วยข้อมูล


ข้อมูล คือชุดข้อเท็จจริงซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรอการนำไปวิเคราะห์และประมวลผล ซึ่งมีทั้งรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรูปแบบใหม่ที่กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากในกระแสโลกาภิวัตน์และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลับเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่แน่นอน ดังนั้นโจทย์สำหรับนักผังเมืองหรือสถาปนิกผังเมือง คือต้องจัดทำข้อมูลที่มีความยืดโยงกับพื้นที่ ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญของนักผังเมืองหรือสถาปนิกผังเมืองที่มีความเชี่ยวชาญด้านพื้นที่

02-1-1024x616.jpg
04-1-1024x581.jpg

มากไปกว่านั้น ข้อมูลเมืองในปัจจุบันยังกำลังเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่มีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ ข้อมูลเปิดของเมือง ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติของเมือง ข้อมูลจากภาคพลเมือง หรือสื่อสังคมออนไลน์ ถือเป็นความท้าทายใหม่ของการใช้ข้อมูลเมือในการทำความเข้าใจเมืองเพื่อออกแบบและพัฒนาเมืองต่อไป


UddC ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเมือง เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้บทความ และเสนอเป็นข้อมูลเชิงลึกในการทำความเข้าใจเมือง ในรูปแบบที่หลากหลายและเข้าใจได้โดยง่ายผ่านการแปลงข้อมูลเป็นภาพที่เห็นได้ชัด

bottom of page