top of page

โครงการลดอุณหภูมิเมืองด้วยการออกแบบ 

cover.png

“การออกแบบและวางผังสามารถช่วยลดสภาวะเกาะความร้อนของเมืองได้”

โครงการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่พาณิชยกรรมพระรามที่ 1 เพื่อลดผลกระทบจากสภาวะเกาะความร้อนเมืองและสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง เป็นโครงการศึกษาวิจัยผ่านการออกแบบย่าน โดยใช้เครื่องมือ และแบบจำลองทางพื้นที่เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการออกแบบวางผังเพื่อลดอุณหภูมิของเมือง ทั้งนี้ เพราะสภาวะเกาะความร้อนเมืองและความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นสภาวะที่ทำให้อุณหภูมิในเขตเมืองสูงขึ้นจากลักษณะทางกายภาพของความเป็นเมือง การออกแบบสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่ช่วยลดอุณหภูมิของเมืองจึงถือเป็นความท้าทายของการนักออกแบบและนักผังเมือง ทั้งในเชิงของการศึกษาวิจัย และนวัตกรรมการออกแบบ


ย่านพาณิชยกรรมพระรามที่ 1 ถือเป็นย่านเศรษฐกิจศูนย์กลางเมืองที่มีความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดินและมีกิจกรรมเมืองที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรสำคัญของเมืองที่มีความการจราจรที่คับคั่ง และกิจกรรมการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง จึงเป็นพื้นที่ที่มีความท้าทายด้านการออกแบบและนวัตกรรมด้านการสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองที่สามารถช่วยลดอุณหภูมิและสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีได้ 

RamaI.jpg
PIC6-01.png
PIC5-01.png

UddC จึงได้ศึกษาค้นคว้าและออกแบบเพื่อลดผลกระทบจากสภาวะเกาะความร้อนผ่านเครื่องมือทางการวางผังและออกแบบเมือง จนได้เป็น 4 ยุทธศาสตร์ในการบรรเทา อันได้แก่ การจัดการระบบเมือง, รูปร่างรูปทรงเมือง, พื้นผิวเมือง และพืชพรรณเมืองที่ประกอบด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย 


อีกทั้งยังประยุกต์ให้เข้ากับพื้นที่พาณิชยกรรมพระรามที่ 1 ที่มีลักษณะที่โดดเด่นทั้งสยาม ปทุมวัน ราชประสงค์ และ ชิดลม-เพลินจิต จากการออกแบบวางผังผลจากการจำลองอุณหภูมิพื้นผิวเฉพาะถิ่นนั้น อุณหภูมิสามารถลดลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส

PIC1-01.png

PROJECT FACT

Project Name : โครงการลดอุณหภูมิเมืองด้วยการออกแบบ
Year : 2019
Status : งานศึกษา วิจัย และออกแบบ
Program / Role : การวิจัยและออกแบบ

bottom of page