top of page

โครงการเสียงในเมืองและวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง 

NMTH_COVER.jpg

“การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลระดับเสียงในเมือง”

โครงการวิทยาศาสตร์เปิดและมีส่วนร่วมด้านนโยบายและนวัตกรรมเมือง: การทดลองพัฒนาแผนที่มลพิษทางเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการทดลองเก็บข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเมือง โดยการประยุกต์วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลความรู้และแนวทางการดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง เสริมสร้างเครือข่ายกลุ่มภาคีภาคประชาชนและนักวิชาการในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองในบริบทเมือง และสร้างการในกิจกรรมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการผลิตและใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาเมือง โดยใช้ประเด็นร่วม คือ เสียงในเมืองเป็นกรอบหลักในการศึกษาทดลอง


ด้วยมลพิษทางเสียงถือเป็นประเด็นสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมเมือง เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยภายในเมือง ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครมีจุดตรวจวัดเสียงของภาครัฐอยู่เพียง 6 จุดเท่านั้น ด้วยข้อจำกัดของแหล่งข้อมูลในระดับเมืองนี้จึงเป็นที่มาของการศึกษาเพื่อหาความเป็นไปได้ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลระดับเสียงด้วยวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง เพื่อจัดทำแผนที่ระดับเสียงที่มีความละเอียดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเมืองและสร้างการมีส่วนร่วมกับสาธารณะ

URPAS2017_BKKNoiseMap_Page_05.jpg
URPAS2017_BKKNoiseMap_Page_18.jpg

ในการศึกษาทดลองเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเกี่ยวกับมลภาวะทางเสียงในเมืองนี้ ได้ประยุกต์ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณชนและให้เกิดการตระหนักรู้เรื่องเสียงในเมือง ผ่านการทดลองที่หลากหลาย อาทิ การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องมือวัดระดับเสียงและสมาร์ทโฟน การสร้างแผนที่ระดับเสียงจากข้อมูลบนแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน การสร้างการตระหนักรู้เรื่องเสียงในเมืองผ่านกระบวนการจัดการการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมเมือง การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงมลพิษทางเสียงจากฐานข้อมูลเชิงพื้นที่แบบเปิดของเมือง


การศึกษาทดลองโดยอาศัยกระบวนการวิทยาศาสตร์เปิดและมีส่วนร่วมด้านนโยบายและนวัตกรรมเมืองนี้ เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างการตระหนักรู้สาธารณะในระดับเมืองในระยะต่อที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเมือง ในวิกฤติการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเมืองของกรุงเทพ เช่น สถานการณ์ด้านคุณภาพอากาศในเมือง จนนำไปสู่ข้อถกเถียงในการบริหารจัดการเมือง ความโปร่งใส ธรรมาภิบาลเมือง ตลอดจนข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างกว้างขวางต่อไป

URPAS2017_BKKNoiseMap_Page_15.jpg
Bangkok Intersection Map.jpg

PROJECT FACT

Project Name : โครงการวิทยาศาสตร์เปิดและการมีส่วนร่วมด้านนโยบายและนวัตกรรมเมือง: การทดลองพัฒนาแผนที่มลพิษทางเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Status : งานศึกษาวิจัย
Program / Role : การวิจัย

bottom of page