top of page

โครงการสังเกตการณ์และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง 

64585631_1574779692654979_44688995257291

“การตื่นรู้แก่สาธารณะด้วยข้อมูลเมือง เพื่อสร้างรากฐานความเข้าใจการพัฒนาอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง”

โครงการสังเกตการณ์และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง เป็นโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม คนไทย 4.0 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีเป้าหมายเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วม การขับเคลื่อนพลเมืองตื่นรู้ในกระบวนการสังเกตุการณ์และสร้างการมีส่วนร่วมในระดับเมืองและย่าน ผ่านการใช้ข้อมูลสารสนเทศเมืองในการสร้างการตระหนักรู้และการสื่อสารสาธารณะทั้งในเชิงเนื้อหาสาระและประเด็นเชิงพื้นที่


การขับเคลื่อนเมืองด้วยพลังที่เข้มแข็งของพลเมือง ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเมืองที่จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน เพราะเมืองเป็นเรื่องของคนเมืองทุกคน และทุกคนสามารถร่วมกันคนละไม้คนละมือ ช่วยกันออกแบบและขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ได้ โดยข้อมูลถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการตระหนักรู้ ตื่นรู้ และสร้างความเข้าใจเรื่องเมืองแก่สาธารณชน ตลอดจนกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจากความเห็นของพลเมืองที่มีข้อมูลเมืองเป็นส่วนช่วยผลักดัน

74167287_1716133311852949_54670297690380
75418972_1716133265186287_13493462203671
75233522_1716133428519604_58579674118309

UddC เล็งเห็นโอกาสและความสำคัญของการจัดทำข้อมูลเมืองเพื่อสร้างการตื่นรู้แก่สาธารณชน เราจึงศึกษา สังเกตการณ์ และวิเคราะห์สถานการณ์ของเมืองผ่านข้อมูลชุดต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลที่หลากหลาย ตั้งแต่ข้อมูลเมืองพื้นฐาน ข้อมูลและวรรณกรรมปริทัศน์จากงานศึกษาวิจัยทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตคนเมืองในอนาคตผ่านการศึกษาโดยใช้หลักการอนาคตศาสตร์ศึกษา ร่วมกับฐานข้อมูลเมืองยุคใหม่ อาทิ ข้อมูลแบบเปิดของเมือง ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น


โดยจัดการองค์ความรู้จากการสังเกตการณ์ผ่านการนำเสนอสารสนเทศ และข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจได้ง่ายแก่สาธารณะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น บทความ อินโฟกราฟิก สื่อภาพผสม รวมถึงสร้างการตื่นรู้ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมในระดับเมืองและย่าน อาทิ การอบรมนักสำรวจเมือง เพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญของการใช้ข้อมูล สอนวิธีการเก็บข้อมูล และการจัดการข้อมูลเมือง อีกทั้งมีการร่วมทำเวิร์คช็อปจากข้อมูลเมืองเพื่อหารือการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ที่ปรากฏอย่างมีนัยยะสำคัญในชุดข้อมูลเมืองที่ค้นพบ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนเมืองได้เท่าทันและยั่งยืน

pasted-image-0-4-1024x714.png
สุขาสถาน-01.jpg

PROJECT FACT

Project Name : โครงการคนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตคนเมืองในประเทศไทย (โครงการย่อยที่ 8 งานสังเกตการณ์และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมือง)
Client : สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
Year : 2019
Status : งานศึกษา วิจัย และกระบวนการมีส่วนร่วม
Program / Role : การวิจัยและกระบวนการมีส่วนร่วม

bottom of page