top of page

โครงการ Open Data for a more inclusive Bangkok

1.jpg

“เปิดข้อมูลเมืองสู่สาธารณะ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”

โครงการ Open Data for a more inclusive Bangkok: A Case Study of Pathumwan District ภายใต้การสนับสนุนของ มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ เป็นโครงการศึกษาแนวทางและพัฒนาออนไลน์แพลตฟอร์มเป็นช่องทางที่เปิดข้อมูลเมืองเป็นสาธารณะ มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการใช้ข้อมูลเมือง ที่จะเป็นส่วนต่อยอดในการให้ความเห็นหรือขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง 


การบริหารจัดการเมืองเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหามีความยากลำบาก เพราะไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงหรือพัฒนาได้รวดเร็วทันปัญหา แต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารได้รับความสนใจและเริ่มถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการเป็นช่องทางแก้หรือบรรเทาปัญหาด้านเมืองอย่างแพร่หลาย การมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูล ผ่านการสร้างออนไลน์แพลตฟอร์ม เป็นช่องทางที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาเมือง ในขณะเดียวกันองค์กรที่รับผิดชอบก็สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น และทำงานได้อย่างโปร่งใสขึ้น

2.jpg

UddC ได้ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และเปิดเผยข้อมูลให้เป็นสาธารณะ โดยทำการรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลเปิดที่มีอยู่จากหลากหลายแหล่งข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลจากภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลงานวิชาการ ข้อมูลงานวิจัย ฯลฯ วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลข้อมูลเมืองที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและเป็นสาธารณะ โดยมีพื้นที่เขตปทุมวันและเขตบางรักเป็นพื้นที่ศึกษา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายสูง เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของเมือง และเป็นพื้นที่ที่มีค่าคะแนนเดินได้-เดินดีสูง จึงเป็นพื้นที่ทดลองที่สามารถเป็นต้นแบบสู่การขยายผลในระดับเมืองและระดับประเทศต่อไป


ทั้งนี้ การพัฒนาออนไลน์แพลตฟอร์มของระบบฐานข้อมูลเปิด เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างสรรค์ให้เกิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่องค์การที่รับผิดชอบ แต่โจทย์สำคัญอีกหนึ่งข้อคือ การสร้างความยั่งยืนให้เกิดวัฏจักรข้อมูลแก่ฐานข้อมูลนี้ ซึ่งการร่วมหารือและการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมนั้น จะเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์และแบ่งปันข้อมูล รวมถึงสร้างวัฏจักรข้อมูลที่ไม่จบสิ้น อันเป็นส่วนสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

3.jpg
4.jpg

PROJECT FACT

Project Name : โครงการ Open Data for a more inclusive Bangkok: A Case Study of Pathumwan District
Client : มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ 
Year : 2017
Dtatus : งานศึกษา วิจัย และออกแบบฐานข้อมูลเเปิด
Program / Role : การวิจัยและจัดทำระบบฐาข้อมูลเปิด

bottom of page