top of page

โครงการการบูรณาการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

(CU DATA)

PG_CU DATA.jpg

“ฐานข้อมูลระบบกายภาพ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก”

โครงการบูรณาการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้เป็นโครงการที่ดำเนินการศึกษาบทเรียน  ประสบการณ์ของการบริหารจัดการระบบกายภาพของมหาวิทยาลัยโดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นฐาน และทำการวิเคราะห์ รวบรวม รวมถึงดำเนินการกับข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ในมิติเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยถือเป็นเมืองขนาดย่อมที่มีระบบการบริหารจัดการภายในตัว โดยเฉพาะการบริหารระบบกายภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารจัดการเมืองในยุคแห่งการปฏิวัติข้อมูลและดิจิทัลในปัจจุบัน การบริหารจัดการเมือง/พื้นที่ ต้องตั้งอยู่บนฐานของการใช้ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลอรรถาธิบายและข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเข้าด้วยกัน และเป็นพรมแดนใหม่ของการวิเคราะห์ข้อมูลในโลกยุคปัจจุบัน

Walkability.jpg

UddC ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลระบบกายภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงโครงสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานบริหารระบบกายภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ และออกแบบระบบฐานข้อมูลที่มีสอดคล้องและเหมาะสมกับระดับความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับของการปฏิบัติงาน ระดับการบริหารจัดการ ระดับของนโยบายและการตัดสินใจ


โดยสามารถจำแนกฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ออกเป็น 5 ระบบ เรียกว่าฐานข้อมูลระบบกายภาพมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบกายภาพของมหาวิทยาลัยสนับสนุนวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และคุณภาพชีวิตของนิสิต บุคลากร ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ตลอดจนสังคมเมืองโดยรอบพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CU_BFAT_Green.jpg

PROJECT FACT

Project Name : โครงการศึกษา สำรวจ และรวบรวมเพื่อบูรณาการฐานข้อมูล สำหรับการวางแผน และบริหารจัดการระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Client : สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Year : 2019
Status : งานศึกษา วิจัย และออกแบบฐานข้อมูล
Program / Role : การวิจัย และจัดทำระบบฐานข้อมูล

bottom of page