top of page

โครงการเมืองเดินได้ (Accessible City)

7-2_Map Access.jpg

“การเดินเท้าเป็นเงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” 

โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี ระยะที่ 1 ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. เป็นการศึกษาภูมิทัศน์ขององค์ความรู้ ประสบการณ์ กรอบแนวคิด และการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเดินได้เดิน-เมืองเดินดีในประเทศไทย ซึ่งได้พัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพการเข้าถึงสาธารณูปการของเมืองด้วยการเดินเท้า และนำไปสู่การสร้างระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และแพลตฟอร์มแบบเปิดของเมือง อันเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูลจากการวิจัยสู่สาธารณะ


การเดินเท้าเป็นเงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เพราะในระดับส่วนบุคคล การเดินเท้าช่วยเพิ่มระดับกิจกรรมทางกายและสร้างเสริมสุขภาพของผู้คนในชีวิตประจำวันที่สามารถทำได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนในระดับสังคมการเดินเท้าช่วยกระจายรายได้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับย่าน ตลอดจนการส่งเสริมความเท่าเทียมและความสัมพันธ์ในแนวราบของผู้คนในสังคม ดังนั้น เราจึงสังเกตเห็นมหานครและเมืองใหญ่ทั่วโลกมุ่งพัฒนาสู่เมืองเดินดี (Walkable city) หรือเมืองที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้การเดิน จักรยาน และระบบขนส่งมวลชนเป็นวิธีการหลักในการเดินทาง 

goodwalkmap.jpg
10-1_Other GW Regional.jpg

การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า ถือเป็นขั้นตอนแรกของการทำความเข้าใจศักยภาพพื้นฐานของเมืองเดินดี โดยโครงการนี้ถือเป็นโครงการแรกที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการเดินเท้าในภาพรวมระดับเมืองครั้งแรกในประเทศไทย ร่วมกับการใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของเมือง จนได้ผลผลิตที่สำคัญเป็นแผนที่ดัชนีการเข้าถึงด้วยการเดินของเมือง (GoodWalk Index) ซึ่งสามารถสะท้อนขีดความสามารถของเมืองและใช้ประเมินศักยภาพของพื้นที่ที่สนับสนุนการเดินเท้าหรือลักษณะของความเป็นย่านที่เป็นมิตรกับการเดินเท้า 


มากไปกว่านั้น ดัชนีนี้ถูกนำไปใช้ใช้เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการประเมินประสิทธิภาพการออกแบบวางผังพื้นที่ในระดับย่านและระดับเมืองในพื้นที่เมืองทั่วประเทศ ผนวกกับการแลกเปลี่ยนและการศึกษาเชิงวิพากษ์จากสหสาขาวิทยาการอย่างต่อเนื่องทั้งในประดับชาติและนานาชาติ โดยข้อมูลทั้งหมดเปิดเผยสาธารณะผ่านเว็บไชต์ GoodWalk ซึ่งถือเป็นระบบฐานข้อมูลแบบเปิดเชิงพื้นที่แห่งแรกของประเทศไทยด้วย

7-5_Map Access inner Area.jpg
7-3_Six Facilities-01.jpg
WALK_CUMP-01.jpg
10-2_GoodwalkOrg.JPG

PROJECT FACT

Project Name : โครงการศึกษาศักยภาพการเข้าถึงสาธารณูปการที่ส่งเสริมการเดินเท้า และโครงการศึกษาดัชนีศักยภาพการเดินเท้า ระยะที่ 1
Client : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Year : 2015
Status : งานศึกษาและวิจัย 
Program / Role : การวิจัย

 

bottom of page