top of page

โครงการจัดทำผังยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูจังหวัดกระบี่

1.jpg

“แผนศาสตราวุธ เพื่อพร้อมรับต่อคลื่นการพัฒนา”

กระบี่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและโดดเด่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามทั้งธรรมชาติ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากเป็นอันดับที่ 2 ของภาคใต้ ทว่ากระบี่ยังคงเผชิญความท้าทายเช่นเดียวกับเมืองท่องเที่ยวอีกหลายเมือง คือการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาล ทำให้เกิดผลกระทบทางลบ เช่น ความเสื่อมถอยของระบบนิเวศทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาการจราจร ความไม่ปลอดภัยของชุมชน รวมถึงปัญหาของเมืองในมิติอื่น ๆ ที่ตามมา หากปราศจากการวางแผนอนาคต โอกาสที่ระบบนิเวศจะพังทลาย สภาพเศรษฐกิจสังคมล่มสลายก็ดูจะไม่ไกลเกินจริง 

2.jpg
3.jpg
4.1.jpg
4.2.jpg

UddC จึงได้ทำข้อเสนอการมองภาพอนาคต อันจะนำไปสู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผ่านการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการมองภาพอนาคต เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถมองภาพอนาคตและสร้างวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน เกิดการบูรณาการระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะระบบนิเวศน์และทรัพยากร ภายใต้แนวคิดนิเวศหมุนเวียนอัจฉริยะ ที่จะส่งเสริมให้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับพรีเมียม สร้างรายได้ กระจายสู่ทุกภาคส่วนและระดับ ขณะเดียวกันยังลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด


UddC จัดทำแนวทางการพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ของจังหวัดกระบี่โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ในระดับจังหวัด โดยการวางแผนสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สอดรับต่อการพัฒนาในอนาคต และยังมีการกำหนดพื้นที่นำร่องทั้งหมด 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่อำเภอคลองท่อง พื้นที่ทางเดินศึกษานิเวศป่าชายเลย พื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร และพื้นที่เกาะลันตาศูนย์การท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม ที่จะเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดการท่องเที่ยว ผ่านการสัญจรด้วยโครงข่ายอัจฉริยะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.jpg

PROJECT FACT

Project Name : โครงการจัดทำผังยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูจังหวัดกระบี่

Location : จังหวัดกระบี่
Area : 4,709 ตารางกิโลเมตร
Client : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
Year : 2019
Status : งานศึกษา วิจัย และออกแบบ
Program / Role : การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ใจกลางเมือง
Partners : -

bottom of page