top of page

โครงการจัดทำผังยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูภูเก็ต

1.jpg

“ยกระดับการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าให้กับรีสอร์ททาวน์”

ภูเก็ตเป็นเมืองรองที่มีความสำคัญลำดับต้นในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยว ด้วยแบรนด์หรือภาพจำระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนตลอดครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ภูเก็ตจึงได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อผลักดันสู่เมืองต้นแบบ แต่ความที่จังหวัดมีการขับเคลื่อนและพัฒนาแบบแยกส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ทำให้ภูเก็ตยังคงมีปัญหาในการร้อยเรียงโครงข่ายในระดับจังหวัดร่วมกัน ทำให้สินค้าและบริการที่เกิดขึ้นกลับยังไม่ได้สร้างมูลค่าในระดับพรีเมียม 

2.jpg
3.jpg
4.1.jpg
4.2.jpg
5.jpg

UddC เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำผังยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเห็นภาพที่ตรงกัน และสามารถออกแบบและพัฒนาโครงข่ายในระบบต่างอย่างสอดคล้อง เพื่อเป้าหมายที่สำคัญคือการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวไทยในระยะยาว พร้อมทั้งกระจายการท่องเที่ยวทั้งในมิติของพื้นที่และรายได้สู่ชุมชน อันเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย 


นอกจากนี้ UddC ยังได้มีการออกแบบพื้นที่นำร่องในพื้นที่ที่มีความเร่งด่วนและสามารถพลิกฟื้นวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสในการฟื้นฟูย่าน และเอื้อประโยชน์ในวงกว้าง โดยได้ทำการคัดเลือกพื้นที่นำร่องที่สามารถใช้เครื่องมือในการเดินมาช่วยสร้างทางเลือกในการท่องเที่ยวให้กับจังหวัด เช่น การพลิกฟื้นถนนดีบุก, โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองปากบางกะตะ และการพัฒนาฟื้นฟูคลองปากบาง คลองระบายน้ำเสียที่สร้างมลพิษ เป็นต้น

6.jpg
7.4.jpg
7.1.jpg
7.2.jpg
7.3.jpg
8.2.jpg
8.1.jpg
9.jpg
11.jpg
10.1.jpg
10.2.jpg

PROJECT FACT

Project Name : โครงการจัดทำผังยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูภูเก็ต 

Location : พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
Area : 543 ตารางกิโลเมตร 
Client : องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
Year : 2019
Status : งานศึกษา วิจัย และออกแบบ
Program / Role : การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ใจกลางเมือง
Partners : เทศบาลตำบลกะรน / ภูเก็ตพัฒนาเมือง / สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหาดกะตะกะรน / บ้านหมู่ที่ 2 / บ้านหมู่ที่ 4

bottom of page