top of page

โครงการระยอง 2040 พลิกโอกาส ฟื้นใจเมืองระยอง (Rayong Old Town Regeneration)

1.jpg

“ฟื้นใจเมืองระยอง สู่ประตูบูรพาทิศ”

ระยองเป็นหนึ่งในเมืองรองที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาของไทย ไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสมในด้านการท่องเที่ยว การลงทุน และการส่งออก ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่จะเป็นหัวหอกสำคัญในการยกระดับรายได้ของประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง แต่ปัจจุบันการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของระยองได้ส่งให้เกิดผลกระทบในแง่ลบทั้งในทางตรงและทางอ้อม ทั้งด้านมลพิษทางสิ่งแวดล้อม การย้ายถิ่นฐานออกของคนในพื้นที่เนื่องจากข้อจำกัดของสาธารณูปการ ทั้งทางด้านการศึกษา และแหล่งงาน

2.jpg

UddC เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงได้จัดทำข้อเสนอในการวางผังยุทธศาสตร์ภาพใหญ่ของจังหวัดให้รองรับต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเมืองรองภิวัฒน์ เพื่อฟื้นฟูขีดความสามารถของระยองในการเเข่งขันระดับนานาชาติและการพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าระยอง ด้วยแนวคิดในการฟื้นฟูเมืองผ่านกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม สร้างความสมดุลระหว่างการวางแผนแบบ ปรึกษาหารือกับการวางแผนยุทธศาสตร์ระหว่างกลุ่มภาคีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ โดยใช้เครื่องมือกระบวนการสร้างภาพอนาคตเพื่อให้ได้แนวทางในการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าระยองที่พร้อมสู่ขบวนการ พัฒนาแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน


นอกจากนี้ UddC ยังได้มีการออกแบบพื้นที่นำร่องในพื้นที่หัวใจเมืองเก่าที่จะถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นประตูสู่หัวใจเมืองระยอง ด้วยการเข้าถึงของระบบราง กลายเป็นโอกาสในการฟื้นฟูด้วยแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ก่อนจะเปลี่ยนถ่ายด้วยระบบทางเลือกในการสัญจรอัจฉริยะสู่พื้นที่การท่องเที่ยวอื่น ๆ ของจังหวัด เช่น พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ตลาดปลา หรือการเปลี่ยนถ่ายการสัญจรเข้าสู่ถนนท้องถิ่น ย่านสถานที่ราชการ ถนนตากสิน เป็นต้น

3.jpg
5.jpg
4.1.jpg
4.2.jpg
4.3.jpg

PROJECT FACT

Project Name : โครงการจัดทำผังยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าระยอง 

Location : พื้นที่จังหวัดระยอง 
Area : 3,552 ตารางกิโลเมตร
Client : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
Year : 2019
Status : งานศึกษา วิจัย และออกแบบ
Program / Role : การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ใจกลางเมือง
Partners : ระยองพัฒนาเมือง / เทศบาลนครระยอง 

bottom of page