top of page

โครงการกรุงเทพฯ 250 ระยะที่ 2 (Bangkok250 Phase 2)

1.jpg
2.1.jpg
2.2.jpg

“จากโครงการฯ สู่เครือข่ายร่วมพัฒนาเมือง”

โครงการกรุงเทพฯ 250 ระยะที่ 2 เป็นโครงการที่ทางสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ UddC เป็นผู้ดำเนินโครงการ และได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำผังพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง โดยมีรูปแบบการดำเนินงานและกรอบแนวความคิดที่สอดคล้องกับโครงการกรุงเทพฯ 250 ระยะที่ 1 ซึ่งได้ทำการคัดเลือกโครงการที่มีความสำคัญและเป็นประเด็นเร่งด่วนในการฟื้นฟูเมือง 3 พื้นที่ย่านนำร่อง ได้แก่


1) ย่านท่าพระจันทร์  - ท่าช้าง - ท่าเตียน สู่การเป็นย่านประวัติศาสตร์


2) ย่านโยธี - ราชวิถี สู่การฟื้นฟูเป็นย่านบริการสาธารณะไร้รอยต่อเพื่อการเรียนรู้


3) ย่านทองหล่อ - เอกมัย สู่การเป็นแหล่งงานนานชาติ ย่านพักอาศัยชั้นดี และแหล่งเศรษฐกิจนำเทรนด์

3.jpg
4.1.jpg
4.2.jpg

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทําแบบรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ออกแบบชุมชนเมืองในบริเวณที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถาปัตยกรรม รวมไปถึงการจัดทําแนวทางการส่งเสริมภูมิทัศน์เมือง มาตรการทางผังเมือง และแผนการบริหารจัดการโครงการ ตลอดจนการจัดหาผู้ลงทุนและหุ้นส่วนในการดำเนินโครงการ


UddC ในฐานะแกนกลางในการดำเนินโครงการการพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าว ได้สร้างเกิดโครงข่ายพื้นที่สาธารณะคุณภาพดี สร้างให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันระหว่างผู้เช่า หรือผู้อยู่อาศัยเดิมกับเจ้าของที่ดินหรือนักพัฒนาพื้นที่ สามารถทำได้โดยการเจรจาหารือข้อตกลงร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โครงการนี้จึงเป็นเหมือนโครงการต้นแบบที่สร้างให้เกิดจุดเริ่มต้น และการต่อยอดของโครงการพหุภาคีอื่น ๆ ตามมา

5.1.jpg
5.2.jpg

PROJECT FACT

Project Name : โครงการจ้างที่ปรึกษาประจำเพื่อสำรวจ วางผัง ออกแบบรายละเอียด ประเมินราคา สำหรับงาน ผังเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรุงเทพฯ 250 ระยะที่ 2 กับพื้นที่ 3 ย่านนำร่อง

Location : ย่านท่าพระจันทร์ - ท่าช้าง - ท่าเตียน / ย่านโยธี - ราชวิถี / ย่านทองหล่อ - เอกมัย
Area :     ท่าพระจันทร์ - ท่าช้าง - ท่าเตียน 2.80 ตารางกิโลเมตร
           ย่านโยธี - ราชวิถี 2.15 ตารางกิโลเมตร
           ย่านทองหล่อ - เอกมัย 2.40 ตารางกิโลเมตร
Client : สำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
Year : 2016
Status : งานศึกษา วิจัย และออกแบบ
Program / Role : การสำรวจ วิจัย วางผัง และออกแบบรายละเอียดย่านเขตเมือง
Partners : บริษัท เอ็นเจ็ดเอ จำกัด / บริษัท แลนด์ โปรเซส จำกัด

bottom of page