top of page

โครงการกรุงเทพฯ 250 ระยะที่ 1 (Bangkok250 Phase 1)

1.jpg

“เชื่อมย่านสู่เมือง สร้างเมืองสู่วิถีชีวิตใหม่”

โครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน- คลองสาน เป็นโครงการซึ่งสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ UddC โดยมีหมุดหมายในการดำเนินโครงการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าให้น่าอยู่ มีประสิทธิภาพ ในวาระครบ 250 ปี ในปี 2032 


UddC ได้ดำเนินโครงการโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาวิสัยทัศน์ กรอบแนวทางการฟื้นฟูย่านเมืองเก่ากรุงเทพมหานครที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระดับเมืองและระดับประเทศในอนาคต ผ่านการวิเคราะห์เทรนด์การใช้ชีวิตในเมือง การมองภาพอนาคต และกระบวนการวางแผนแบบร่วมหารือของคนหลากหลายกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อ เติมเต็มกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร สู่เมืองน่าอยู่ หลากหลาย และเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับทุกคน 

3.jpg
5.jpg

UddC ให้ความสำคัญกับแนวคิดในการปรับปรุงสภาพทางกายภาพที่มีอยู่เดิมให้มีการใช้ประโยชน์มากที่สุด เพื่อตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีทั้งรูปแบบการอนุรักษ์บูรณะ การปรับปรุงและปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ และการก่อสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งแสดงผ่านการฟื้นฟู 17 เขตย่านเมืองเก่ากรุงเทพฯ ครอบคลุมกลุ่มพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ 7 พื้นที่ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระดับเมืองระยะยาว ผ่านวิสัยทัศน์เชื่อมย่านสู่เมือง สร้างเมืองสู่วิถีชีวิตใหม่


โครงการกรุงเทพฯ 250 คัดเลือกพื้นที่ย่านกะดีจีน-คลองสาน เพื่อเป็นพื้นที่นำร่อง หนึ่งในย่านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่ยังคงหลงเหลือมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้ ที่ทรงคุณค่าจำนวนมาก ตั้งอยู่บนทำเลที่ตั้งยุทธศาสตร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ ผนวกกับเป็นพื้นที่ที่มีระดับของต้นทุนทางสังคมสูง มีสถาบันหลักทางสังคมภายในย่าน อาทิ บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ (บวร.) แต่ปัจจุบันย่านกำลังเผชิญกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อน ทั้งการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง การเร่งพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพย์บนพื้นที่ริมน้ำ ตลอดจนการเจริญเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ จึงทำให้เห็นปัจจัยของความไม่ยั่งยืนและความเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ 

11.jpg

นอกจากผังแม่บทเพื่อการฟื้นฟูเมือง UddC ยังเสนอผังแม่บทเพื่อการส่งเสริมภูมิทัศน์ เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้น ให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับบริบทของพื้นที่ และรักษาคุณค่าและความสำคัญของมรดกวัฒนธรรม จัดทำเป็นคู่มือเพื่อเป็นแนวทางให้ภาคเอกชนปฏิบัติตาม เพื่อประโยชน์ในการสร้างบรรยากาศและเก็บรักษาคุณค่าเชิงสุนทรียภาพของพื้นที่ โดยแบ่งการพิจารณาเป็น 3 กลุ่มพื้นที่ คือ ภูมิทัศน์พื้นที่ริมน้ำ ภูมิทัศน์รอบศาสนสถานและโบราณสถาน และภูมิทัศน์ทางสัญจรที่สำคัญ

12.1.jpg
12.2.jpg
13.1.jpg
13.2.jpg
13_Artboard 1 copy 26.jpg

PROJECT FACT

Project Name : โครงการกรุงเทพฯ 250 ระยะที่ 1 (Bangkok250 Phase 1)

Location : 17 เขตเมืองชั้นใน กรุงเทพมหานคร
Area : 180 ตารางกิโลเมตร
Client : สำนักการวางแผนและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
Year : 2015
Status : งานศึกษา วิจัย และออกแบบ
Program / Role : การสำรวจ วิจัย วางผัง และออกแบบรายละเอียดย่านเขตเมืองชั้นใน
Partners : บริษัท ฉมา จำกัด / บริษัท ฉมา โซเอ็น จำกัด / 
บริษัท เอ็นเจ็ดเอ จำกัด / บริษัท แลนด์ โปรเซส จำกัด

bottom of page