top of page

โครงการศึกษาแนวทางฟื้นฟูย่านสุขุมวิท-บางนา (Bangna)

1.jpg

“ตัวเปลี่ยนเกมสู่การพัฒนาเมืองในระดับภาคมหานคร”

โครงการศึกษาแนวทางฟื้นฟูย่านสุขุมวิท-บางนา โดย กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี จำกัด เป็นโครงการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาพื้นที่ย่านบางนา ด้วยการใช้เทคนิคการมองภาพอนาคต ร่วมกับกระบวนการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ทั้งด้านมิติทางสังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มของการใช้ประโยชน์อาคารในอนาคต บนฐานข้อมูลในระดับย่าน เมือง และภูมิภาค เพื่อเตรียมพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง และขยายตัวอย่างรวดเร็วของพื้นที่เขตเมือง 


UddC ได้ศึกษา วิเคราะห์ และวางกลยุทธ์บนแผนของการสร้างระบบศูนย์กลางเมืองรอง เพื่อปรับโครงสร้างของเมืองให้เติบโตอย่างมีแบบแผน ประกอบกับการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นย่าน และการพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้เอื้อต่อการเข้าถึงบริการขนส่งมวลชนประเภทต่าง ๆ ส่งผลให้ย่านสุขุมวิท-บางนา กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่จะเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน และส่งผลกระทบสูงต่อการพัฒนาเมืองในระดับภาคมหานคร ด้วยเทคนิคพิเศษในการออกแบบวางผัง และลดความเสี่ยงในการลงทุน 


การได้มาซึ่งทิศทางการพัฒนาโครงการตามภาพอนาคตที่ยืดหยุ่น มีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จและสร้างให้เกิดผลกำไรในอนาคต ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่แตกต่างกันไปตามทิศทางที่จะสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผลประกอบการตามการพัฒนาบางนาอย่างยั่งยืน และทำให้ย่านแห่งนี้พัฒนาสู่การเป็นหนึ่งในย่านศูนย์กลางเมืองของภาคมหานคร อีกทั้งยังเป็นพื้นที่นำร่องของการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมือง และสามารถเป็นหมุดหมายสำคัญของการฟื้นฟูพื้นที่เขตเมืองชั้นนอกของกรุงเทพมหานครต่อไป

PROJECT FACT

Project Name : โครงการศึกษาแนวทางฟื้นฟูย่านสุขุมวิท-บางนา 

Location : ย่านสุขุมวิท-บางนา กรุงเทพมหานคร
Area : 579,480 ตารางเมตร
Client : บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด
Year : 2019
Status : งานศึกษา วิจัย และออกแบบ
Program / Role : การออกแบบพื้นที่ย่านพาณิชยกรรม
Partners : -

bottom of page