top of page

โครงการเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ (Smart City For Everyone)

1.jpg

“พื้นที่ย่านรอยต่อมหาวิทยาลัย สู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้อัจฉริยะไร้รอยต่อ”

โครงการเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ เป็นหนึ่งในโครงการสร้างชื่อที่ทาง UddC ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแบบโครงการการออกแบบเมืองอัจฉริยะในการพัฒนาเขตพาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ สวนหลวง-สามย่าน โดย สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นที่ดินขนาดใหญ่ใจกลางเมือง มีขนาดพื้นที่ถึง 291 ไร่ นับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ แต่ปัจจุบันกลับพบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณกลับไม่ได้มีการใช้งานเต็มประสิทธิภาพ และไม่ได้มีบทบาทสอดคล้องระหว่างพื้นที่การศึกษาและย่านโดยรอบเท่าที่ควร


โครงการนี้มีบทบาทเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่เขตพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง โดยเน้นกำไรจากการสร้างนวัตกรรมทางสังคม มากกว่าการสร้างรายได้ทางธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว ด้วยการสร้างพื้นที่สาธารณะให้ใช้ร่วมกันระหว่างนิสิตกับคนภายนอก เพื่อส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ อันเป็นบ่อเกิดนวัตกรรม ผ่านการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบที่สร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง และไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในแนวรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ประกอบกิจกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรต่อผู้คนในชุมชนและย่าน 

2.jpg
3.jpg

เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพื้นที่การเรียนรู้แห่งอนาคต UddC ได้จัดทำผังแม่บทในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิดหลักที่จะพัฒนาพื้นที่สวนหลวง-สามย่านของจุฬาฯ ให้เป็นพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ โดยมีการวางผังการออกแบบ ผ่านแนวคิดระบบอัจฉริยะ 7 ประการ ได้แก่ ระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ ระบบการสัญจรอัจฉริยะ ระบบชุมชนอัจฉริยะ ระบบสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ระบบเศรษฐกิจอัจฉริยะ ระบบอาคารอัจฉริยะ และระบบการบริหารจัดการอัจฉริยะ โดยทำการจัดแบ่งพื้นที่ตามศักยภาพของการพัฒนาและบริบทโดยรอบออกเป็น 5 กลุ่ม ที่จะส่งเสริมการสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แห่งอนาคต

4.jpg
5.jpg

PROJECT FACT

Project Name : โครงการศึกษาและทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาเขตพาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณสวนหลวง-สามย่าน (CU Smart City)

Location : พื้นที่พาณิชยกรรมสวนหลวง-สามย่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
Area : 447,000 ตารางเมตร
Client : สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Year : 2017
Status : การดำเนินการก่อสร้าง
Program / role :  การออกแบบพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมอัจฉริยะ
Partners : 
Link : http://www.pmcu.co.th/?page_id=10118

bottom of page