top of page

โครงการสถานีเรือเพื่อทุกคน (Active River Station)

1.jpg

“สถานีเรือ ประตูสู่ย่าน”

โครงการสถานีเรือเพื่อทุกคน เป็นโครงการนำร่องที่ฟื้นฟูท่าเรือแม่น้ำเจ้าพระยา โดย กรมเจ้าท่า ร่วมกับ UddC ในการศึกษา ออกแบบ และนำแนวทางสู่การปฏิบัติจริง โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด มีที่มาจากปัจจุบันเมื่อการสัญจรทางน้ำถูกลดบทบาทและความสำคัญลงพร้อม ๆ กับท่าเรือ ส่งผลให้ย่านริมน้ำหลายแห่งประสบกับปัญหาเสื่อมโทรมจากการเข้าถึงที่ยากลำบาก สภาพโดยทั่วไปของท่าเรือ หากไม่ถูกปล่อยเงียบเหงาทิ้งร้าง ก็จะมีความแออัดหนาแน่น มีสภาพทรุดโทรม เสี่ยงต่อความปลอดภัยของสาธารณะ 


ทั้งนี้ ปัจจุบันแม่น้ำเจ้าพระยากลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้ง ด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวริมน้ำ พื้นที่ริมน้ำกลายเป็นพื้นที่ศักยภาพสูงที่ดึงดูดการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบรถไฟฟ้า ที่จะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและเชื่อมโยงกับระบบเรือของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนโครงการฟื้นฟูเมืองโดยหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยภาคเอกชน 

2.1.jpg
2.2.jpg

UddC เล็งเห็นความสำคัญของท่าเรือ ในการส่งเสริมการเชื่อมต่อ ระบบ รถ-ราง-เรือ เข้าด้วยกัน ที่ไม่ทำหน้าที่เพียงจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในฐานะพื้นที่ทางสังคม ที่สัมพันธ์กับชีวิตผู้คนในหลากมิติ ด้วยปริมาณผู้คนที่ผ่านเข้าออกในแต่ละวันได้เหนี่ยวนำให้เกิดกิจกรรมการค้าแลกเปลี่ยน ตลอดจนการปะทะสังสรรค์ของผู้คนภายในและนอกพื้นที่ ท่าเรือจึงมีความสำคัญเสมือนประตูสู่ย่านที่มีพลวัติเต็มไปด้วยความคึกคักและมีชีวิตชีวา เป็นสีสีนของภูมิทัศน์ริมน้ำเจ้าพระยา โดยริเริ่มการปฏิบัติจริงจากท่าเรือ 4 แห่งภายในเขตพื้นที่เมืองชั้นใน อันมีศักยภาพสูงในการฟื้นฟู อันได้แก่ ท่าเรือสาทรเหนือ, ท่าเรือสาทรใต้, ท่าเรือราชวงศ์ และท่าเรือดินแดง


ผ่านการศึกษาเกณฑ์มาตรฐานในการออกแบบท่าเรือสากล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เข้ากับรูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งานจริง โดยมีหลักการในการออกแบบที่คำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลาย เพื่อสร้างความปลอดภัย สะดวกสบายให้กับการสัญจร และทำการออกแบบปรับปรุงท่าเรือร่วมกับนักออกแบบชั้นนำอย่างบริษัท N7A และ Land Process

3.jpg
4.1.jpg
4.2.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg

PROJECT FACT

Project Name : โครงการฟื้นฟูท่าเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

Location : แม่น้ำเจ้าพระยา(ท่าเรือ) ท่าดินแดง ท่าราชวงศ์ ท่าสาทรเหนือ ท่าสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร
Area : 500,000 ตารางเมตร
Client : กรมเจ้าท่า  และบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
Year : 2019
Status : การดำเนินการก่อสร้าง  / จัดทำแบบก่อสร้าง
Program / Role : การออกแบบพื้นที่ขนส่งสาธารณะ
Partners : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / บริษัท ปั้นเมือง จำกัด / บริษัท เอ็นเจ็ดเอ จำกัด / บริษัท แลนด์ โปรเซส จำกัด

bottom of page