top of page

17/08/2020

ชวนจินตนาการถึงย่านกะดีจีน-คลองสาน ที่สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืน ท่ามกลางความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลง ด้านการอยู่อาศัย การทำงาน การเรียนรู้ และการเดินทาง ผ่านสตูดิโอวางผังชุมชนของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2563 (ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563) ณ มูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน และ แพลตฟอร์มออนไลน์

IMAGINE DISTRICT KK2030 เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา NEIGHBORHOOD PLANNING STUDIO ร่วมจัดกิจกรรมโดยภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (CUURP) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC-CEUS) มูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร และ The Urbanis

bottom of page