top of page

17/07/2020

พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส และคุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นประธานเปิดงานบวร On Tour ย่านกะดีจีน ชุมชนประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ วัดประยุรวงศาวาส และปล่อยขบวนจักรยานนักท่องเที่ยว เพื่อปั่นเที่ยวชมย่านกะดีจีน โดยมี คุณกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารและผู้แทนส่วนราชการ ประธานชุมชน ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม รวมถึง ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ร่วมกิจกรรม

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้อำนวยการ UddC-CEUS ผู้ทำประโยชน์ให้กับย่านกะดีจีน ในฐานะหัวหน้าโครงการออกแบบสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา และหัวหน้าโครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ย่านกะดีจีน-คลองสาน โดยได้เกียรติบัตรร่วมกับ ประธานชุมชน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดกัลยาณ์ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนวัดประยูรวงศ์ ชุมชนบุปผาราม ชุมชนกุฎีขาว และชุมชนโรงคราม ตลอดจนผู้แทนภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม ฯลฯ

รมว.วัฒนธรรม ยกย่องว่า ย่านกะดีจีนเป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักการบวร โดยกล่าวว่า ย่านกะดีจีน เป็นย่านประวัติศาสตร์ทรงคุณค่าของกรุงเทพฯ มีมรดกวัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การศึกษา ท่องเที่ยว และต่อยอดสร้างสรรค์ให้ประโยชน์ต่อชุมชน โดยเฉพาะภายหลังการเปิดโครงการสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา มีส่วนสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นโอกาสดีที่จะทำให้ชุมชนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น จึงกำหนดจัดงานบวร On Tour ย่านกะดีจีน ชุมชนประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเชิญชวนให้คนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาและท่องเที่ยวในย่าน เพื่อมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อไป

งานบวร On Tour ย่านกะดีจีน ชุมชนประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จัดขึ้นที่วัดประยุรวงศาวาส ย่านกะดีจีน ระหว่างวันที่ 17-19 ก.ค. 63 มีเป้าหมายเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมของย่านกะดีจีนมาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยใช้พลัง บ.ว.ร (บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ) ในการดำเนินกิจกรรมและบูรณาการทำงานในชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการฟื้นฟู สร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนอีกด้วย

bottom of page