top of page

02/07/2020

ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ร่วมงาน “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับภาคีแห่งความรู้เพื่อความยั่งยืน” ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติให้บรรยายผลการดำเนินงานของ UddC-CEUS โดยอย่างยิ่งในมิติของการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีพัฒนา และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เพื่อมุ่งบรรลุสู่เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของเมือง

ผู้อำนวยการ UddC-CEUS กล่าวว่า UddC-CUES เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาฯ ก่อตั้งเมื่อ 2556 เพื่อเป็น showcase ของวิชาชีพและวิชาการทางด้านเมือง รวมทั้งเป็นสนามทดลองที่ผนึกการเรียนการสอนเข้ากับการทำงานจริงกับโจทย์จริง client จริง บริบทจริง ความเชี่ยวชาญของ UddC-CEUS ครอบคลุม 5 ด้านคือ ออกแบบวางผัง วิเคราะห์ข้อมูลเมือง สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีพัฒนา การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการฝึกอบรม

ในระยะเวลา 7 ปี พื้นที่การทำงานของ UddC ได้เริ่มขยายความร่วมมือไปยังภาคีในเมืองต่างๆ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น โคราช ระยอง ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช เป็นต้น และร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและนิสิตนักศึกษาในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม​ศาสตร์​ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสิ่งเเวดล้อม ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ของจุฬาและเพื่อนมหาวิทยาลัยอื่นๆ​ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ​ ท้องถิ่น​ และภาคเอกชน

"ขอขอบคุณ​จุฬา​ฯ​ ที่ให้โอกาสและสนับสนุน​พวกเราได้ทำงานอย่างที่เราฝันอยากจะทำ" ผู้อำนวยการ UddC-CEUS กล่าว

ผศ.ดร.นิรมล ยังได้ร่วมรับฟังการบรรยายที่น่าสนใจจากผู้บริหารและคณาจารย์จุฬาฯ อาทิ รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี ด้านการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล รับฟัง “ฉากทัศน์ของโลกและมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคต ในมุมมองของความยั่งยืน” โดย รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และรับฟังการแลกเปลี่ยน “SDGs กับโจทย์แห่งการบูรณาการความรู้: ประสบการณ์และโจทย์เชิงประเด็นพื้นที่” นำการเสวนาโดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว

bottom of page