top of page

11/06/2020

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกิจกรรม “PLANT THE BRIDGE ปลูกสะพาน” ณ โครงการสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาและสวนสาธารณะเชื่อมต่อ อาทิ สวนพระปกเกล้าฯ เขตพระนคร และสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เขตคลองสาน โดยผู้ว่าฯ กทม. ได้ปลูกต้นไม้ ร่วมกับ คุณศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร กทม. คณะผู้บริหารและข้าราชการ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง รวมถึง ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ตลอดจนภาคีพัฒนา เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ราชการ (บ.ว.ร.) ในพื้นที่พัฒนาโครงการ และอาสาสมัคร ทั้งนี้ กิจกรรมมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเขียวขจีให้กับโครงการสวยลอยฟ้าเจ้าพระยา ในระดับเหนือมาตรฐาน ก่อนเปิดใช้งาน ปลายเดือน มิ.ย. 63

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ UddC-CEUS ภาคีพัฒนาและอาสาสมัคร ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเพื่อสร้างทัศนียภาพที่ร่มรื่นสวยงามให้กับสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ต้นไม้บางส่วนที่นำมาปลูก เช่น ต้นลีลาวดี ได้ล้อมย้ายมาจากบริเวณท่าช้างข้างพระบรมมหาราชวัง เป็นต้นไม้โบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 รวมถึงยังได้รับมอบเพิ่มเติมจากหน่วยงานและผู้สนับสนุนต่างๆ ตั้งเป้าหมายว่าเมื่อโครงการสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาเปิดให้ประชาชนใช้งาน จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ที่สามารถชมทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยาได้งดงาม โดยเฉพาะในยามค่ำคืน และเป็นเส้นทางสัญจรด้วยการเดินเท้าที่เชื่อมต่อย่านกะดีจีน-คลองสาน กับ ย่านไชน่าทาวน์เยาวราช

ด้านผู้อำนวยการ UddC-CEUS ขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนกิจกรรม “PLANT THE BRIDGE ปลูกสะพาน” ที่ร่วมกันระดมทุนจัดซื้อต้นไม้เพื่อเพิ่มความเขียวขจีให้กับโครงการสวยลอยฟ้าเจ้าพระยา พร้อมกับบอกเล่าประวัติความเป็นมาของโครงการว่า สวนลอยฟ้าเจ้าพระยาเป็นโครงการยุทธศาสตร์ของโครงการกรุงเทพฯ250 ที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ขับเคลื่อนจนประสบผลสำเร็จ เป็น “สวนลอยฟ้าข้ามแม่น้ำแห่งแรกของโลก” โดยใช้งบประมาณน้อยกว่าโครงการในลักษณะเดียวกันอย่างเช่น Garden Bridge อันโด่งดังแต่ยังไม่ได้ก่อสร้างถึง 85 เท่า เนื่องจากเป็นการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะบนโครงสร้างทิ้งร้างของเมือง และที่สำคัญโครงการดำเนินการจนสำเร็จโดยไม่กระทบชุมชนเดิม รวมทั้งมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเมือง

ศึกษาเส้นทางโครงการสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาได้เพิ่มเติมทาง
https://theurbanis.com/public-realm/09/06/2020/2016
https://web.facebook.com/niramon.kulsrisombat/posts/10158195659054246
https://web.facebook.com/niramon.kulsrisombat/posts/10158265156019246

ที่มาภาพ : UddC-CEUS / สำนักประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร / รศ.ดร. พนิต ภู่จินดา หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ หัวหน้าศูนย์เฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาฯ (CE.US) / ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (TUDA) / บริษัท แลนด์โพรเซส จำกัด / คุณสิทธิพล กุสุมอรัญญา หัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน

bottom of page