top of page

โจทย์สำคัญของศูนย์การเรียนรู้ในยุคหลังโควิด -19

20/05/2020

ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ได้มีโอกาสร่วมเสวนาเรื่อง “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ” กับ OKMD (Office of Knowledge Management and Development) ณ อาคาร CMMU ถ.วิภาวดีรังสิต

ผศ.ดร.นิรมล ร่วมเสวนาสะท้อนมุมมองในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาเมืองและอาจารย์ผู้อยู่ในแวดวงการศึกษา ประเด็น “ศูนย์การเรียนรู้หรือพื้นที่การเรียนรู้ ในเชิงกายภาพ ยังจำเป็นอยู่ไหมโดยเฉพาะในโลกหลังโควิด-19” โดยมีผู้เชี่ยวชาญหลายด้านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในครั้งนี้ ดำเนินการนำเสวนาโดย คุณภัทชา ด้วงกลัด และผู้เข้าร่วมเสวนาอาทิเช่น ดร.อธิปัตย์ บำรุง คุณโตมร ศุขปรีชา คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (เอ๋ นิ้วกลม) คุณทีปกร วุฒิพิทยามงคล ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ และคุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล

นับเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนมุมมองและความร่วมมือในเรื่องพื้นที่การศึกษา

bottom of page