UddC-CEUS ร่วมประชุมแนวทางคัดเลือกพื้นที่หาบเร่แผงลอยนำร่อง

90125923_1843465442453068_34247283539936
90125923_1843465442453068_34247283539936

press to zoom
90125923_1843465442453068_34247283539936
90125923_1843465442453068_34247283539936

press to zoom
1/1

16/03/2020

สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมหารือแนวทางการคัดเลือกจุดนำร่องพื้นที่ทำการค้า (หาบเร่แผงลอย) ในกรุงเทพมหานคร ณ บ้านมนังคศิลา ถ.หลานหลวง โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาควิชาการและภาคประชาสังคม ประกอบด้วย รศ.ดร.นฤมล นิราทร รองศาสตราจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (HomeNet Thailand) และ ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) และหัวหน้าโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี (GoodWalk) ทั้งนี้ เพื่อนำข้อเสนอตลอดจนผลการศึกษาทางวิชาการและการออกแบบพื้นที่ยุทธศาสตร์นำเสนอต่อสำนักนายกรัฐมนตรีและกรุงเทพมหานครต่อไป