top of page

UddC-CEUS จับมือ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาประเด็น “การตายกับเมือง” พร้อมเดินหน้าร่วมจัดเสวนาวิชาการ Rest in Peace ครั้งที่ 5 กลางปีนี้

12/03/2020

ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ต้อนรับ ผศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการสถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งนำคณะนักวิจัยและนิสิตในโครงการ Rest In Peace CU เดินทางมาศึกษาการดำเนินงานของ UddC-CEUS

พร้อมหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในประเด็น “การตายกับเมือง” อาทิ การใช้พื้นที่เมืองสำหรับจัดการร่างหลังความตายซึ่งเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม, บทบาทของวัดที่เปลี่ยนไปท่ามกลางกระแสการเป็นเมือง (Urbanization), สิทธิในการเลือกจบชีวิตของบุคคล, ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ต่อการดูแลพ่อแม่ในช่วงชีวิตระยะท้าย, บทบาทของสถานบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้ายในสังคมไทย เป็นต้น

การหารือระหว่าง 2 หน่วยงาน จะนำมาซึ่งความร่วมมือในการศึกษาประเด็น “การตายกับเมือง” นอกจากนี้ UddC-CEUS ยังได้รับเชิญให้ร่วมเป็นภาคีจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ Rest In Peace ซึ่งคณะทำงานนำโดย ผศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ ดำเนินการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 มีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่ทางวิชาการในการศึกษา สร้างและสนับสนุนการบูรณาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับว่าด้วยความตายจากหลากหลายมุมมอง รวมถึงมุมมองด้านเมืองด้วย

ผศ.ดร.ภาวิกา ยังเป็นหนึ่งในทีมวิจัยโครงการคนเมือง 4.0 อีกด้วย ท่านสามารถติดตามบทสัมภาษณ์ในประเด็นการตายกับเมืองได้ทางเว็บไซต์ The Urbanis ในหัวข้อ "เหตุผลที่เราควรมีบทสนทนาเรื่อง ‘ความตาย’ กันมากขึ้น"

https://theurbanis.com/life/2020/02/25/3071/

ท่านสามารถติดตามข่าวสารของโครงการ Rest In Peace CU ตลอดจนความคืบหน้างานเสวนาวิชาการ Rest in Peace ครั้งที่ 5 ได้ทางเพจ Rest In Peace

bottom of page