top of page

ผู้อำนวยการ UddC-CEUS แบ่งปันประสบการณ์ทำงานกับชุมชนให้กรมโยธาธิการและผังเมือง

12/02/2020

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังเมือง” ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถ.พระราม 9 โดยเชิญ ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล

 

ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) บรรยายหัวข้อ What you talk about when you talk about urban planing สาระสำคัญส่วนหนึ่งคือการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เรื่องการบริหารจัดการโครงการและเทคนิคการทำงานกับชุมชน ให้กับผู้บริหารและบุคลากรกรมโยธิกา โดยยกตัวอย่างโครงการฟื้นฟูพัฒนาเมืองที่อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนหลายโครงการ อาทิ โครงการฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน โครงการพระปกเกล้าสกายปาร์ค และโครงการฟื้นฟูสะพานเขียว
 

นอกจากการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้ว ผู้อำนวยการ UddC-CEUS ยังกล่าวถึงความสำคัญของการประสานภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ให้มีความส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง และร่วมผลักดันให้เป็นโครงการความร่วมมือแบบหุ้นส่วนพัฒนา (PPCPs: Public , Private , Community Partnerships)

bottom of page