top of page

01/12/2019

30 พ.ย. 62 - ผศ. ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง (CE.US) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมงานเปิดนิทรรศการ BKK NOW นิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินตนรุ่นใหม่ ถ่ายทอดมุมมองต่อกรุงเทพมหานคร เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การพัฒนา และเต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้คน หากในทางกลับกันเมืองแห่งนี้ก็เป็นพื้นที่แห่งความเหลื่อมล้ำ ความเสื่อมโทรม ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อบันทึกเรื่องราวในกรุงเทพฯ สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านภาพเขียน ภาพถ่าย และศิลปะจัดวาง ที่ชวนให้ผู้ชมผลงานได้แลกเปลี่ยนทัศนะต่อเมืองแห่งนี้

ภายในงานเปิดนิทรรศการ ผู้อำนวยการ UddC-CEUS ยังได้พูดคุยกับศิลปินตลอดจนผู้ร่วมงานเปิดนิทรรศการอย่างเป็นกันเอง โดยใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง 30 นาที พูดถึงแนวคิดการพัฒนาฟื้นฟูเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น แนวคิดการสร้างเมืองเดินได้-เมืองเดินดี พื้นที่สาธารณะ Affordable Housing ตลอดจนโครงการการปกครองเมืองที่มีผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการปัญหาของเมือง พร้อมกับยกตัวอย่างแนวคิดการฟื้นฟูเมืองรองของ UddC-CEUS เพื่อกระจายการพัฒนาไม่ให้กระจุกตัวเฉพาะในเมืองหลวง

นิทรรศการ BKK NOW จัดแสดงถึงวันที่ 22 ธ.ค. 62 ผู้สนใจสามารถไปชมผลงานและพูดคุยกับศิลปินได้ที่ 6060 Arts Space ซอยประดิพัทธ์ 21 ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 12.00-21.00 น.

bottom of page