top of page

ชาวระยองร่วมฟังยุทธศาสตร์ “ระยอง 2040 เปลี่ยนภาพจำ ทำภาพจริง” เปิดแนวคิด “ฟื้นใจเมือง” กระตุ้นพัฒนาเมืองเก่าระยองอย่างก้าวกระโดด

22/11/2019

22 พ.ย. 62 - เทศบาลนครระยอง และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมกับ บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด (RYCD)
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CE.US) จัดการนำเสนอสาธารณะขั้นสมบูรณ์ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา ผังแม่บท โครงการพัฒนาและกลยุทธ์การดำเนินการสู่การปฏิบัติ ภายใต้แนวคิด “ระยอง 2040” ณ โรงแรมดีวารี ดีว่า เซ็นทรัล อ.เมือง จ.ระยอง ได้รับความสนใจจากประชาคมชาวเมืองระยองทุกภาคส่วน ร่วมรับฟังและสะท้อนความหวังการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าระยอง พร้อมผลักดันสู่การปฏิบัติจริงให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้

งานนำเสนอสาธารณะ “ระยอง ๒๐๔๐ เปลี่ยนภาพจำ ทำภาพจริง” ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานในนามคุณสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตลอดจนผู้มีเกียรติที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองทุกฝ่ายร่วมงาน อาทิ คุณปิยะ ปิตุเตชะ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คุณวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กำจร นองนายเทศมนตรีนครระยอง คุณโชดก วิริยพงษ์ เลขานุการนายก อบจ.ระยอง คุณฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาลนครระยอง
คุณภูษิต ไชยฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด คุณอธิวัฒน์ คุณาเดชดี นักการตลาดผู้ประกอบการชาวจังหวัดระยอง ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และสื่อมวลชนท้องถิ่น ร่วมงานคับคั่ง

ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ผังแม่บท
โครงการพัฒนา และกลยุทธ์ดำเนินการ เป็นผลสืบเนื่องจากกระบวนการร่วมหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในย่านเมืองเก่าระยอง ประกอบกับการใช้เครื่องมือมองภาพอนาคต (foresight) โดยภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ UddC เพื่อวางยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยคาดการณ์ไปยังแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
อีก 20 ปีข้างหน้า

“จังหวัดระยองคือความหวังของประเทศในฐานะเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรม 4.0 สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับให้ประเทศหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง นำมาสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ การลงทุน และการพัฒนาชุมชนอย่างก้าวกระโดด แต่น่าเสียดายที่แผนการพัฒนาดังกล่าวยังขาดการพัฒนาย่านเมืองเก่าซึ่งเปรียบได้กับหัวใจของจังหวัด แนวคิดการฟื้นใจเมืองจะเป็นกลไกสำคัญที่เชื่อมใจเมืองเก่าและใหม่เข้าด้วยกัน ผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนระยองอย่างพร้อมหน้า ” ผู้อำนวยการ UddC กล่าว

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ UddC นำเสนอยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงการเคลื่อนที่ในเมือง ยุทธศาสตร์สร้างความหลากหลาย ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเอกลักษณ์ และ ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมนำเสนอโครงการพัฒนาตัวอย่าง อาทิ โครงการฟื้นฟูถนนเส้นหลักเมืองระยอง โครงการสถานีเรือป่าชายเลน โครงการหนองตะพานแหล่งเรียนรู้ครบวงจร โครงการศูนย์รวมวัตถุดิบและอาหารทะเล โครงการเส้นทางลัดเลาะไอทะเล โครงการหมู่บ้านวัฒนธรรมน้ำปลา โครงการพัฒนาลานเจดีย์กลางน้ำ โครงการทางเดินริมแม่น้ำระยอง โครงการถนนแห่งชีวิตใจกลาง โครงการศูนย์บริการสาธารณสุขครบวงจร เป็นต้น

โครงการศึกษาและจัดทำผังยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าระยอง “ระยอง ๒๐๔๐” ดำเนินการโดย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CE.US) ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUURP) บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด (RYCD) ร่วมกับเทศบาลนครระยอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

bottom of page