top of page

PUBLIC TALK โลกรอบสถาปัตยกรรมผังเมือง ปี 3

เล่าเรื่อง “เมือง” โดย “ตัวจริง” จากหลากหลายวิชาชีพ

23/09/2019

พฤหัสบดีที่ 26 ก.ย. 62 10.00-12.00 น.

พบกับ ผศ.ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คอลัมนิสต์ นักวิเคราะห์ข่าว และผู้เชี่ยวชาญด้านเมือง เจ้าของหนังสือ "เมืองกินคน" ที่ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ เมือง:การเมือง (คนละ) เรื่องเดียวกัน ณ ห้องเรียน 1007 ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

**เปิดให้บุคคลภายนอกร่วมฟังบรรยายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย**

กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าทาง https://bit.ly/2lTT7VF

กิจกรรมบรรยายสาธารณะ “โลกรอบสถาปัตยกรรมผังเมือง” เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง จัดโดย ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (CUURP) ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

bottom of page