top of page

Workshop “Mental Map แผนที่ย่าน แผนที่เรา”

17/06/2019

มูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน และแผนก Urban Solution and Operation ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
ร่วมจัดกิจกรรม Workshop “Mental Map แผนที่ย่าน แผนที่เรา” ร่วมกับน้องๆ ชั้นม.4-6 ที่โรงเรียนแสงอรุณ และน้องๆชั้น ม.3
ที่โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็นต่อพื้นที่ในย่านรวมถึงเส้นทางในการเดินทางสัญจร ร่วมกันระบุปัญหาที่พบเห็นในการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่เดินทางมาโรงเรียน ช่วงเวลาหลังเลิกเรียนจนถึงช่วงเดินทางกลับบ้าน

เป้าหมายส่วนหนึ่งของกิจกรรม Workshop “Mental Map แผนที่ย่าน แผนที่เรา” คือ การให้เยาวชนมีโอกาสได้สะท้อนว่าลักษณะการใช้งานพื้นที่สาธารณะของย่าน ทั้งรูปแบบและปัญหาจากการใช้งาน ในชีวิตประจำวัน นอกจากถ่ายทอดความผูกพันต่อพื้นที่ แต่สิ่งที่สะท้อนจากผู้ร่วมกิจกรรมยังสามารถนำไปพัฒนาย่านและชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยด้วย

bottom of page