top of page

UddC as Active Citizen !

27/03/2019

a day Bulletin ฉบับที่ 583 สำรวจความคิดเห็นคนรุ่นใหม่ผู้เดินหน้าเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น โดย ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล
ผู้อำนวยการ UddC และหัวหน้าโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี (GoodWalk) ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาเมืองโดยอาศัยการมีส่วนร่วม และการสร้าง "เมืองเดินได้" เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน

 

สามารถติดตามอ่านได้ทางออนไลน์ที่ https://adaybulletin.com/magazine

bottom of page