top of page

“สะพานด้วน” จะไม่ด้วนอีกต่อไป

08/03/2019

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ในฐานะผู้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระปกเกล้า หรือ “สะพานด้วน” รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทราบว่า กรุงเทพมหานครได้ผู้ชนะการประกวดราคาโครงการจัดสร้างพื้นที่สีเขียวข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของประเทศ จากการปรับปรุงโครงสร้างทิ้งร้างให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง หลังสภากรุงเทพมหานครอนุมัติจัดสร้างโครงการ และสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้เปิดให้ประกวดราคาครั้งที่ 2 เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ภายใต้งบประมาณ 129 ล้านบาท

“สะพานด้วน” เป็นหนึ่งโครงการฟื้นฟูเมืองนำร่องที่มีศักยภาพในโครงการกรุงเทพฯ 250 ระยะที่ 1 - 2 (ธ.ค. 2557 – ก.ค. 2559) และเป็นต้นแบบโครงการพัฒนาเมืองแบบไร้รอยต่อระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น และชุมชน นำมาซึ่งแนวคิดหลักจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน นั่นคือ การปรับปรุงโครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าลาวาลินอายุกว่า 30 ปี ซึ่งปัจจุบันถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ ออกแบบเป็นทางเดิน-จักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นพื้นทีสีเขียวระดับเมืองที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสาธารณะ เช่น เป็นทางเลือกการสัญจรข้ามแม่น้ำ เชื่อมต่อโครงข่ายทางจักรยานรอบเมืองเก่า ส่งเสริมศักยภาพจุดเปลี่ยนถ่ายทางเรือบริเวณท่าเรือสะพานพุทธ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฝั่งรัตนโกสินทร์และธนบุรี และสร้างภูมิสัญลักษณ์ (Landmark)
ที่มีชีวิตชีวาให้ย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำทั้งสองฝั่ง

โครงการสะพานด้วนเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานผังเมือง กรุงเทพมหานคร ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า เขตพระนคร เขตคลองสาน เขตธนบุรี N7A สนับสนุนการออกแบบสถาปัตยกรรม และ LandProcess สนับสนุนการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

bottom of page