top of page

ร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง UddC กับ CNRS ประเทศ​ฝรั่งเศส​

23/11/2019

08/03/2019

ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ได้รับเชิญให้ร่วมหารือกับ Prof. François-Joseph Ruggiu ผู้อำนวยการสถาบันมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาแห่งประเทศฝรั่งเศส (CNRS) Prof. Luc Le Calvez ผู้อำนวยการ CNRS ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Prof. Carl Middleton ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Clair Tran ผู้อำนวยการสถาบัน IRASEC รวมทั้ง Christine Cabasset และ Stephane Rennesson นักวิจัย ณ ห้องประชุม
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ CNRS กล่าวว่าผลงานวิจัยและโครงการพัฒนาฟื้นฟูเมืองด้านต่างๆ ของ UddC ที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สหศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญของกระบวนการ ศึกษาวิจัย ทั้งยังสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจโลก และสามารถเชื่อมโยงผลงานวิจัยกับโจทย์ของสังคมได้อย่างตรงจุด พร้อมนำไปสู่ความร่วมมือพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เร็วๆ นี้
 

ที่ผ่านมา UddC มีความร่วมมือทางวิขาการและความสัมพันธ์ด้านต่างๆ กับประเทศฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการศิลป์ในซอยได้รับรางวัลจาก LUCI (Lighting Urban Community International) องค์กรหลักในการจัดงาน La Fete Des Luminere หรือเทศกาลแสงประจำปีแห่งเมืองลียง

นอกจากนี้ ยังเคยร่วมจัดเวทีประชุมนานาชาติ หัวข้อ “Grand Bangkok-Grand Paris: Towards Inclusive Cities” เมื่อเดือน พ.ย. 2558 และจัดประขุมนานาชาติ หัวข้อ “Urban Governance in the Network Society: France, Thailand, Japan”, Lyon
เมื่อเดือน ม.ค. 2560 อีกด้วย

bottom of page