กระบวนการร่วมหารือกับภาคียุทธศาสตร์โครงการวางแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง

กระบวนการร่วมหารือกับภาคียุทธศาสตร์ มี 2 วิธีการ ดังนี้

 

1. การสัมภาษณ์ภาคียุทธศาสตร์

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรและตัวแทนองค์กร

จากภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนทั้งสิ้น 17 ราย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27

มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2557

    

วัตถุประสงค์การสัมภาษณ์

1.1 รับทราบวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางจากผู้บริหาร

 ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

1.2 แสวงหาแนวทางความร่วมมือและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกับโครงการ

1.3 รับทราบข้อเสนอแนะอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        นายสมบูรณ์ ชัยเดชสุริยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  

           สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์           

 

    

                 ดร.เสนาะ อูนากูล กรรมการ

         สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  

 

   

            ศ.อาคม เติมพิทยาไพสิฐ  เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

   

       คุณชฎาทิพ  จูตระกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่

                บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด

 

 

2. การสนทนากลุ่ม    

เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กับผู้เช่าอาคารและพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ องค์กรภาคประชาสังคม วัด ชุมชน ผู้ประกอบการ และโรงเรียน

เพื่อศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางโครงการวาง

แผนพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง มีจำนวน 5 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 27

กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2557

 

วัตถุประสงค์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

1) ศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารและพื้นที่เช่าในปัจจุบัน

2) รวบรวมความคิดเห็นของผู้เช่าต่อแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ 

นนราชดำเนินกลางในอนาคต                                                        

3) ร่วมหารือถึงวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง       

   

                 


                 

                           ภาพบรรยากาศการสนทนากลุ่มเชิงปฏิบัติการ

 

    ผลการหารือร่วมระหว่างภาคียุทธศาสตร์สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเป็นหมุดหมายสำคัญในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั้งในระดับกรุงรัตนโกสินทร์ ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ ดังนั้น   การพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางจึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ให้ตอบสนองนโยบายพัฒนาเมืองและประเทศในอนาคต ผลจากกระบวนการหารือร่วมกับกลุ่มภาคียุทธศาสตร์ สามารถสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการได้ดังต่อไปนี้

    1. แนวทางการพัฒนากิจกรรมการใช้ประโยชน์อาคาร

แนวคิดในการพัฒนากิจกรรมการใช้ประโยชน์อาคารที่สำคัญ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเด็นได้ดังนี้

       1.1 การลงทุนเพื่อการพัฒนาสังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้ถนนราชดำเนินเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากรุงเทพมหานครและสยามไปสู่อารยประเทศที่ทัดเทียมกับชาติตะวันตก การก่อสร้างถนนราชดำเนินนับเป็นการลงทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาไปสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย  ดังนั้น โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางจึงควรเป็นการสืบทอดพระเจตนารมณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการให้พื้นที่นี้เป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสู่อนาคต โครงการพัฒนาควรเป็นการออกแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่และกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

       1.2 การพัฒนาเพื่อคนทุกกลุ่มของสังคม โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางควรมุ่งเน้นการออกแบบกิจกรรมและปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ของคนทุกกลุ่ม อาทิ เยาวชน ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นต้น การออกแบบกิจกรรมและปรับปรุงพื้นที่เพื่อคนทุกกลุ่ม จะช่วยดึงดูดผู้คนให้เข้าสู่พื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางมากยิ่งขึ้น อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการกระจายประโยชน์จากการพัฒนาไปสู่คนหมู่มาก

  

    2 แนวทางการพัฒนาในระดับกรุงรัตนโกสินทร์

แนวคิดที่จะส่งเสริมให้การพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางสามารถสร้าง        การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ได้ มีดังต่อไปนี้

        2.1 พัฒนาพื้นที่สาธารณะอเนกประโยชน์ พื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางควร  ได้รับการออกแบบให้สามารถดึงดูดผู้คนหลากหลายกลุ่ม ให้เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ตลอดเวลาทั้งในตอนกลางวันและกลางคืน เพื่อกระจายประโยชน์ของการพัฒนาสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและสร้างความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมจึงควรตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่ม และควรปรับปรุงพื้นที่ให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์  ต่อคนหลากหลายประเภท

       2.2 ผสานสัมพันธ์พื้นที่โครงการกับพื้นที่โดยรอบ การพัฒนาพื้นที่บริเวณถนน  ราชดำเนินกลางให้มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ทั้งในเชิงกายภาพและบริบททางสังคมจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสังคม การพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินให้มีความต่อเนื่องกับพื้นที่โดยรอบสามารถพัฒนาโดยการออกแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ของกรุงรัตนโกสินทร์โดยรวม       การปรับปรุงทางเดินเท้าจากพื้นที่โครงการให้เชื่อมต่อไปสู่ชุมชนและสถานที่สำคัญต่างๆ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างถนนราชดำเนินใน กลาง นอก เป็นต้น

        2.3 สร้างความเชื่อมโยงของระบบสัญจร การพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางควรส่งเสริมการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงรัตนโกสินทร์ โดยการปรับปรุงให้โครงข่ายระบบสัญจรทั้งทางเรือ ทางรถยนต์ และรถไฟใต้ดิน มีความเชื่อมโยงกันอย่างสะดวก เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางและพื้นที่ภายในกรุงรัตนโกสินทร์  

 

    3. แนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม

    การพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางสามารถส่งเสริมการพัฒนาประเทศและสังคมให้เกิดขึ้นได้โดยแนวคิดดังต่อไปนี้

       3.1 แหล่งเรียนรู้ถึงอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต การพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางควรมุ่งเน้นกิจกรรมที่สนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนชาวไทย เพื่อสร้างศักยภาพให้เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการควรมุ่งเน้นการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต กล่าวคือ ควรเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของไทยที่มีมาแต่ดั้งเดิม รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีร่วมสมัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

       3.2 พื้นที่แห่งความภาคภูมิใจ เนื่องด้วยความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทำเลที่ตั้ง  ที่รายล้อมด้วยสถานที่สำคัญทางศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์เชิงกายภาพที่สวยงามโดดเด่น    ทำให้พื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเป็นศูนย์รวมแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย เช่น ศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยในภูมิภาคต่างๆที่สืบถอดมาอย่างยาวนาน ย่านพาณิชยกรรมที่สะท้อนให้เห็นความเลิศล้ำของภูมิปัญญาไทยแหล่งรวบรวมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทย เป็นต้น การสร้างพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นภายในโครงการ จะช่วยสร้างรากฐานแห่งความมั่นใจให้แก่ประชาชนและส่งเสริมให้ชาวไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวในการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้น แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินเอง ควรเป็นตัวบ่งชี้ถึงทิศทางการพัฒนาประเทศชาติในการก้าวไปสู่อนาคตให้กับประชาชนชาวไทยด้วย

       3.3 พื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เนื่องจากทำเลที่ตั้งที่รายล้อมด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทย สถาปัตยกรรมที่มีความงดงามโดดเด่น และศักยภาพทางการคมนาคมขนส่งที่จะได้รับการพัฒนาในอนาคต พื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางจึงควรได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนการสร้างพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางสามารถทำได้โดยการสร้างพื้นที่สำนักงานสำหรับธุรกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบสำหรับเยาวชนการสร้างแหล่งบันเทิงทางวัฒนธรรม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทยให้สูงขึ้น

 

  จากการดำเนินการโครงการวางแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางนี้         ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองได้นำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ไปที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

 

 

 

 

Referenced Project: 
โครงการวางแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง
Progress Date: 
จันทร์, มีนาคม 24, 2014