งานเปิดตัวโครงการเมืองเดินได้ – เมืองเดินดี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ด้วยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดงานเปิดตัวโครงการ “เมืองเดินได้-เมืองเดินดี” (GoodWalk) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้

 

          ภายในงานมีการแนะนำโครงการ “เมืองเดินได้-เมืองเดินดี” (GoodWalk) และค้นพบเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อการเดินเท้า โดย ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) และมีการจัดนิทรรศการที่บอกเล่าถึงข้อมูลของโครงการฯพร้อมการแนะนำเว็บไซต์ www.GoodWalk.org ซึ่งถูกพัฒนาให้สามารถแสดงค่าGoodWalk Score ของพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ต้องการค้นหา จาก “แผนที่เมืองเดินได้”นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ เมืองเดินดี ให้ใครเดินดี?ซึ่งดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ หัวหน้าภาควิชาวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ดร.คณิสร์ แสงโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงินคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณโตมร ศุขปรีชาบรรณาธิการบริหารนิตยสาร GM และ คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ นักผังเมือง ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

 

Referenced Project: 
โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี
Progress Date: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 12, 2015