การสำรวจความคิดเห็นของชุมชน “การสนทนาแบบกลุ่ม”

          UddC ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของชุมชน ในรูปแบบของการสนทนาแบบกลุ่มในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557  

 

วัตถุประสงค์

“การสำรวจความคิดเห็นของชุมชน : การสนทนาแบบกลุ่ม”   จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบการในพื้นที่โครงการต่อการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำย่านสะพานปลา   รวมทั้งร่วมหารือถึงกิจกรรมและลักษณะของพื้นที่ริมน้ำที่ผู้อยู่อาศัยต้องการให้มีการพัฒนาในพื้นที่โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย

1)       กลุ่มผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบการในพื้นที่โครงการ

 

2)       ตัวแทนชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 

 

ผลสำรวจจากการสนทนาแบบกลุ่ม

จากผลสำรวจทำให้ทราบว่าผู้คนต้องการที่จะให้มีการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำตามทิศทาง ดังนี้

 


   จากผลสำรวจทำให้ทราบว่าผู้คนต้องการที่จะให้มีการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำตามทิศทาง ดังนี้

1.  พัฒนาและเพิ่มพื้นที่กิจกรรมริมน้ำให้มากขึ้น

2. ปรับปรุงสวนสาธารณะใต้บีทีเอสให้สามารถใช้งานได้จริง

3.  ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และปรับเปลี่ยนการใช้งานพื้นที่องค์การสะพานปลาให้เหมาะสม 

4.  ปรับปรุงการเข้าถึงริมน้ำ เช่น ท่าเรือ ตรอก ซอย 

 

5. ปรับปรุงอู่เรือกรุงเทพ ให้ประชาชนสามารถใช้งานได้

Referenced Project: 
โครงการริมน้ำยานนาวา
Progress Date: 
อังคาร, ตุลาคม 21, 2014