การสำรวจความคิดเห็นของชุมชน “การสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม”

ในเดือนตุลาคม 2557 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ได้จัดแบบสอบถามข้อมูลการใช้ประโยชน์และความคิดเห็นสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ริมน้ำย่านสะพานปลา 

วัตถุประสงค์

            การสำรวจโดยใช้แบบสอบถามจัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ริมน้ำและความคิดเห็นจากผู้อาศัยอยู่ในบริเวณโครงการฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงพื้นที่ริมน้ำย่านสะพานปลา (พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่บริเวณสะพานตากสินมาจนถึงบริเวณที่ตั้งโครงการชาเทรียม ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย ผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่ และเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ

            โดยในแบบสอบถามจะสอบถามทั้งข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมไปถึงข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการวางแผนในอนาคต ดังนี้   ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ย่านสะพานปลา ,ข้อมูลด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย และกิจกรรมทางสังคม และข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ริมน้ำและความต้องการพื้นที่สุขภาวะริมน้ำ

กลุ่มเป้าหมาย

                กลุ่มตัวอย่างคือผู้อาศัยอยู่ในบริเวณย่านสะพานปลาและผู้ใช้งานพื้นที่บริเวณย่านสะพานปลา กรุงเทพมหานคร เป็น 4 ประเภท 1)ผู้อาศัยอยู่ในย่านสะพานปลา 2) ผู้ทำงานอยู่ในย่านสะพานปลา3) ผู้มีสถานศึกษาอยู่ในบริเวณย่านสะพานปลา4)ผู้สัญจรผ่านไปมาในย่านสะพานปลาเป็นประจำ และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมด จำนวน 200 คน

ผลสำรวจจากแบบสอบถาม           

 

        ผลสำรวจจากแบบสอบถามในเรื่องการใช้ประโยชน์พื้นที่ริมน้ำย่านสะพานปลา มีดังนี้

              ผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 160 คน จาก 200 คน ในพื้นที่ริมน้ำยานนาวาทราบว่ามีพื้นที่ริมน้ำที่สามารถใช้ประโยชน์ได้  และร้อยละ 47 ของผู้ตอบแบบสอบถามแจ้งว่า ไม่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ริมน้ำเลย  โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า พื้นที่ริมน้ำนั้น เข้าถึงยาก ,สกปรก และมีทางเดินที่เปลี่ยว

 

เหตุผลที่ไม่ใช้พื้นที่ริมน้ำย่านยานนาวา

 

นอกจากนี้แบบสอบถามทำให้ทราบถึงความต้องการของผู้อาศัยว่า หากจะมีการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ริมน้ำย่านสะพานปลา ความต้องการลำดับแรก ๆ คือ สวนสาธารณะริมน้ำ รองลงมาเป็นทางเดินริมน้ำและทางจักรยาน

 

พื้นที่ที่ต้องการหากมีการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำย่านยานนาวา

 

         

    

 

 

Referenced Project: 
โครงการริมน้ำยานนาวา
Progress Date: 
อาทิตย์, ตุลาคม 12, 2014