2017 – International Conference Urban Governance in the Network Society : France, Thailand and Japan
การนำเสนอสาธารณะ “กรุงเทพฯ 250: อนาคต ความหลากหลาย โอกาสของทุกคน” 28 กรกฎาคม 2558
งานประชาพิจารณ์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน (ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ 250) 20 มิถุนายน 2558
โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี
งานเปิดตัวโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี 12 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการศิลป์ในซอย
โครงการริมน้ำยานนาวา
งานเปิดตัวโครงการกรุงเทพฯ 250 12 พฤษภาคม 2558
งานเปิดตัวโครงการกรุงเทพฯ 250 12 พฤษภาคม 2558
UddC OPEN HOUSE 16 สิงหาคม 2556
งานเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการริมน้ำยานนาวา 5 กุมภาพันธ์ 2558
สำนักงานศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง

โครงการ

12 กันยายน 2019

Good Walk ทองหล่อ - เอกมัย

โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี

 

12 กันยายน 2019

Good Walk อารีย์ - ประดิพัทธ์

โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี

 

21 เมษายน 2015
โครงการกรุงเทพฯ 250 หรือชื่อเต็ม โครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า และการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสานดำเนินการโดยสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะเวลาเวลาศึกษา 8 เดือน ตั้งแต่ธันวาคม 2557 ถึงกรกฎาคม 2558